Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

Chúng tôi luôn cố gắng mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng cách cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ khiếu nại nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

1. Quy trình khiếu nại:

  • Khách hàng phải gửi khiếu nại bằng văn bản đến địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ xác nhận nhận được khiếu nại và thông báo về thời gian xử lý.
  • Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra về nội dung của khiếu nại.
  • Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại và thông báo kết quả cho khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.
  • Nếu khách hàng không hài lòng với kết quả giải quyết khiếu nại, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết và tìm cách đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề.

2. Trách nhiệm của khách hàng:

  • Khách hàng phải cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về khiếu nại của mình.
  • Khách hàng phải cung cấp bằng chứng liên quan nếu cần thiết.
  • Khách hàng phải giữ liên lạc với chúng tôi trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại.

Chúng tôi cam kết giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách công bằng và nhanh chóng. Chính sách khiếu nại này không ảnh hưởng đến các quyền pháp lý của khách hàng.